English
首頁 > 前瞻計畫 > 歷年獲獎名單
 
109 年度
108 年度
107 年度
106 年度
105 年度
104 年度
103 年度
102 年度
101 年度
100 年度
99 年度
98 年度
109 年度
數理科學組
得獎者 所(處)、研究中心 職稱
余慈顏 原子與分子科學研究所 助研究員
賴品光 原子與分子科學研究所 助研究員
彭君能 地球科學研究所 助研究員
黃人則 化學研究所 副研究員
吳孟儒 物理研究所 助研究員
 
生命科學組
得獎者 所(處)、研究中心 職稱
魏妊? 分子生物研究所 助研究員
陳振輝 細胞與個體生物學研究所 助研究員
徐尚德 生物化學研究所 副研究員
林曉青 生物化學研究所 助研究員
 
人文社會科學組
得獎者 所(處)、研究中心 職稱
林志宏 近代史研究所 副研究員